Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
PRZEDSZKOLE W SZKOLE
Projekt systemowy 9.1.1
Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach
z przeznaczeniem na rozwój
edukacji przedszkolnej sklep
WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Zadbajmy o edukację najmłodszych
i już dzisiaj pomyślmy o jutrze

Wyposażenie i modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach

 

Źródła finansowania projektów systemowych
 

 • Projekty systemowe mogą być finansowane z dofinansowania projektu ze  środków budżetu państwa przekazanych w formie płatności i dotacji celowej przez podmiot, o którym mowa w przepisach o finansach publicznych na zasadach ogólnych, określonych w  Zasadach finansowania PO KL.
 • W ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 nie jest wymagany
  wkład własny.

Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych
 

 • W ramach budżetu projektu, stanowiącego część wniosku o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest przedstawić wartość  środków na realizację poszczególnych zadań (koszty bezpośrednie), przy uwzględnieniu szczegółowości zadań określonej w pkt 2 podrozdziału 4.3.
 • Wydatki w ramach ww. zadań wykazywane w szczegółowym budżecie projektu, stanowiącym część wniosku o dofinansowanie projektu, są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych stanowiącym Załącznik nr 4, a ich wysokość nie przekracza maksymalnych kosztów określonych w podziale na kategorie w odniesieniu do jednego lub maksymalnie czterech oddziałów. 
 • W ramach szczegółowego budżetu projektu, stanowiącego część wniosku o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest przedstawić informacje o poszczególnych wydatkach w podziale na poszczególne zadania (koszty bezpośrednie), przy uwzględnieniu zczegółowości zadań określonej w załączniku nr 4. W ww. załączniku wprowadzono rozróżnienie na kolumnę Kategoria wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu) oraz  Przykładowa lista wydatków kwalifikowalnych (dotyczy przypadków, gdzie nie jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu). W szczegółowym budżecie projektu należy wskazać, które elementy Kategorii wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu) i w jakiej ilości zostaną zakupione (o ile dla danego oddziału planowany jest taki zakup), np. 1 telewizor i 1 kserokopiarka, a nie zakup sprzętu. Nie należy jednak wskazywać wydatków
  określonych w Przykładowej liście wydatków kwalifikowalnych (dotyczy przypadków, gdzie nie jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu), chyba że jest to konieczne w związku z wyodrębnieniem wydatków objętych cross-financingiem.
   

Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych
 

 • Podmiot prowadzący szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, którego projekt systemowy został zatwierdzony do realizacji, zawiera z IP2 lub IP (jeżeli IP2 nie została wyznaczona), umowę o dofinansowanie projektu zgodną z wzorem określonym w Zasadach finansowania PO KL. IP / IP2 ma prawo wprowadzić do niniejszego wzoru zmiany i / lub dodatkowe zapisy bezpośrednio wynikające z niniejszych Zasad, bez konieczności uzyskania zgody IZ.
 • Beneficjent otrzymuje środki na realizację projektu jedną transzą zgodnie z harmonogramem płatności i w momencie faktycznego zapotrzebowania na  środki, tj. co do zasady nie bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, lecz bezpośrednio przed momentem konieczności dokonania pierwszych płatności w projekcie. 
 • Wydatki ponoszone przez beneficjenta w ramach projektu systemowego muszą być zgodne z prawem krajowym i wspólnotowym oraz dokumentami programowymi, wydanymi na potrzeby realizacji PO KL, w tym w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. 
 • W celu realizacji projektu systemowego wymagane  jest otwarcie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach finansowania PO KL. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego projektu są niekwalifikowalne.
 • Projekty rozliczane są na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków.
 • Rozliczanie wydatków w ramach projektu systemowego następuje na podstawie wniosku beneficjenta o płatność, sporządzonego zgodnie z Systemem realizacji PO KL. 
 • Częstotliwość składania wniosków o płatność określa umowa o dofinansowanie projektu. Co do  zasady beneficjent składa do IP2/IP jeden wniosek o płatność za  cały okres realizacji projektu, z zastrzeżeniem,  że beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia do instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie pisemnej informacji w zakresie osiągniętego postępu rzeczowego oraz ewentualnych trudności z realizacją projektu co najmniej raz na kwartał, w terminie określonym przez IP2/IP w umowie o dofinansowanie projektu.
 • Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z art. 190 UFP. Interpretacja ww. przepisu została określona w Zasadach finansowania PO KL.
 • W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od  środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność .
 • Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków przechowywane są  w siedzibie beneficjenta i podlegają weryfikacji przez IP2/IP podczas kontroli na miejscu realizacji projektu.
 • Proces zatwierdzania wniosku o płatność jest przeprowadzany zgodnie z  Zasadami finansowania PO KL. 
 • Zgodnie z zapisami Zasad systemu sprawozdawczości projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.1 wpisują się w realizację wskaźnika  liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu. W ramach wskaźnika należy mierzyć liczbę szkół niezależnie od liczby oddziałów, które uzyskały wsparcie w danej szkole.
 • Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, oszczędności te mogą być wykorzystane przez Beneficjenta za zgodą podmiotu będącego stroną umowy wyłącznie w przypadku zwiększenia rezultatów i produktów projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba  że Beneficjent wykaże konieczność przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w
  wysokości większej niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen. W przypadku braku zgody podmiotu będącego stroną umowy o dofinansowanie projektu oszczędności pomniejszają wartość projektu. W przypadku projektów modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ww. zwiększenie rezultatów i produktów projektu rozumiane jest także jako zwiększenie zakresu wparcia, np. poprzez zakup dodatkowych dóbr usług z poszczególnych kategorii wydatków.
   

Materiał opracowany na podstawie dokumentu z dnia 3 lipca 2013r.            

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci  wieku przedszkolnym. 

Źródło: http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/zasady911.pdf

 

 


« powrót
Kliknij, aby się z nami skontaktować