Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
PRZEDSZKOLE W SZKOLE
Projekt systemowy 9.1.1
Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach
z przeznaczeniem na rozwój
edukacji przedszkolnej sklep
WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Zadbajmy o edukację najmłodszych
i już dzisiaj pomyślmy o jutrze

Oddziały przedszkolne w i przy szkołach podstawowych

 

Beneficjent systemowy i jego zadania
 

 • Beneficjentami projektów systemowych mogą być wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi. Lista oddziałów przedszkolnych została wskazana w Załącznikach nr 2 i 3 do niniejszych Zasad.
 • Beneficjent przygotowuje projekt systemowy obejmujący wyłącznie szkoły z oddziałami przedszkolnymi, dla których jest organem prowadzącym.
 • Projekty systemowe mogą być realizowane w partnerstwie organów prowadzących szkoły z oddziałami przedszkolnymi (wskazanych w Załącznikach nr 2 i 3). W przypadku realizacji projektu systemowego w partnerstwie jeden z organów prowadzących jest liderem, a pozostałe występują w roli partnerów. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie obowiązują zapisy dokumentu Zakres realizacji projektów partnerskich określone przez IZ PO KL.
 • Organ prowadzący, jako beneficjent systemowy, jest zobowiązany do:
  • Oszacowania łącznych potrzeb oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których jest organem prowadzącym w zakresie wskazanym w katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz oszacowania wysokości wydatków przeznaczonych na ich realizację (zgodnie z limitami wskazanymi w Załączniku nr 4). Szkoły/oddziały przedszkolne wskazują potrzeby poprzez uzupełnienie formularza zgłoszenia do projektu, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Zasad;
  • Informowania szkół/oddziałów przedszkolnych o możliwości skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach projektu systemowego;
  • Przygotowania wniosku o dofinansowanie, zgodnie z obowiązującymi Zasadami i na podstawie wzoru wskazanego w Załączniku nr 6 do niniejszych Zasad;
  • Dokonania zakupów towarów i usług z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (w szczególności należy mieć na uwadze zakaz dzielenia zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,

  Na wartość zamówienia składa się suma wartości wszystkich tożsamych rodzajowo zakupów planowanych do przeprowadzenia w ramach projektu dla wszystkich szkół w nim uczestniczących, a także wartość wszystkich tożsamych zakupów przewidzianych do realizacji w danym roku przez organ prowadzący. Istnieje możliwość powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania szkole pod warunkiem udzielenia pełnomocnictwa. Jednakże nie jest możliwe przyjęcie rozwiązania polegającego na dokonywaniu zakupów przez poszczególne szkoły przy zastosowaniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych odnoszących się tylko do wartości zamówień dotyczących danej szkoły.

  •  Rozliczenia projektu systemowego i jego monitorowania, zgodnie z Systemem realizacji
  PO KL oraz zasadami przyjętymi w niniejszym dokumencie.

Grupa docelowa w projektach systemowych
 

 • Wsparcie w ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL zostanie w pierwszej kolejności skierowane do:

  a. oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich i miejskowiejskich, w których nie ma przedszkoli (publicznych i niepublicznych). Oddziały te zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszych Zasad.
  b. oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich, o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w skali regionu, gdzie poza szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi funkcjonują inne przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej (niezależnie od oddziału przedszkolnego). Lista ww. oddziałów przedszkolnych została opracowana przez MEN i stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.                                                                                                                                                              
 • Oddziały przedszkolne, które nie są wymienione na listach wskazanych w Załączniku 2 i nie są uprawnione do otrzymania wsparcia, z zastrzeżeniem pkt 3.
 • W przypadku, gdy wystąpią okoliczności opisane w rozdziale 3, pkt 5 niniejszych Zasad, wsparcie może zostać skierowane do dodatkowych (w stosunku do wskazanych na listach, będących załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszych Zasad) oddziałów przedszkolnych, o których mowa w rozdziale 3, pkt 5 niniejszych Zasad. Każdorazowo IP/IP2 jest zobowiązana do przygotowania propozycji rozszerzenia listy oddziałów przedszkolnych, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 i przedłożenia do akceptacji IZ PO KL i MEN.

Założenia merytoryczne
 

 • Okres realizacji pojedynczego projektu systemowego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb beneficjenta i możliwości wykonania działań w projekcie. Okres realizacji projektu nie powinien być dłuższy niż rok i kończy się nie później niż 30.06.2015 r.
 • Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych obejmuje następujące zadania:
  •    zadanie 1: organizacja placu zabaw
  •    zadanie 2: dostosowanie pomieszczeń
  •    zadanie 3: wyposażenie
 • Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad zawiera kategorie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu oraz ich maksymalny koszt.
 • Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb beneficjent określi we wniosku o dofinansowanie listę zadań planowanych do zrealizowania w ramach projektu, spośród ww. zadań i wydatków. Beneficjent nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich zadań lub wydatków wskazanych w katalogu. Beneficjent nie może natomiast realizować innych zadań niż wymienione w Załączniku nr 4. Ocena zasadności realizacji poszczególnych zadań dokonywana jest na etapie diagnozy i przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wysokość wydatków przeznaczonych na realizację zadań / kategorii wydatków nie może przekroczyć maksymalnych kosztów wskazanych w Załączniku nr 4.
 • W ramach projektu systemowego nie ma możliwości sfinansowania kosztów zarządzania projektem, w tym wydatków związanych z promocją projektu oraz kosztów pośrednich.
 • Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości rezultatów projektu po jego zakończeniu. Zgodnie z zastosowanym w Planie działania kryterium dostępu beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania ośrodka wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat. Trwałość wspartych w ramach projektu struktur przedszkolnych powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków do świadczenia usług przedszkolnych. Oznacza to, że w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie organy prowadzące, które otrzymały wsparcie ze środków EFS mają obowiązek utrzymania dotychczasowych struktur przedszkolnych, w tym także miejsc w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi.
 • Beneficjent zobowiązany jest do spełnienia minimalnych wymogów w zakresie oznaczania projektów oraz działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektów zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. Działania te będą sfinansowane przez IP/IP2 ze środków pomocy technicznej, np. poprzez nieodpłatne przekazanie naklejek/tablic umożliwiających oznaczenie zakupionego sprzętu lub wyposażenia, wypożyczenie tablic, banerów informacyjnych itp.
 • Beneficjent systemowy zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu na zasadach ogólnych, określonych w Systemie realizacji PO KL. Wniosek o dofinansowanie dla projektów systemowych przygotowywany jest zgodnie z instrukcją, stanowiącą Załącznik nr 6.

Materiał opracowany na podstawie dokumentu z dnia 3 lipca 2013r.            

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci  wieku przedszkolnym. 

Źródło: http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/zasady911.pdf


 

 


« powrót
Kliknij, aby się z nami skontaktować