Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
PRZEDSZKOLE W SZKOLE
Projekt systemowy 9.1.1
Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach
z przeznaczeniem na rozwój
edukacji przedszkolnej sklep
WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Zadbajmy o edukację najmłodszych
i już dzisiaj pomyślmy o jutrze

Środki finansowe

 

  • Na wsparcie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL wyodrębniona została pula środków w wysokości 53,7 mln EUR.
  • Środki finansowe, które są przeznaczone na realizację projektów systemowych w danym województwie, uzależnione są od liczby oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie województwa określonych w Załącznikach nr 2 i 3 (w sumie ponad 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy i inne podmioty oraz niepublicznych szkołach podstawowych) oraz maksymalnej kwoty kalkulacyjnej możliwej do wykorzystania na realizację projektu w danym oddziale
    przedszkolnym, wskazanej w pkt. 3. Alokacja na projekty systemowe w województwach została wskazana w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.
  • Wartość projektu systemowego uzależniona będzie od liczby oddziałów przedszkolnych, planowanych do objęcia wsparciem, podlegających pod organ prowadzący będący beneficjentem projektu, przy czym możliwe jest objęcie wsparciem wyłącznie oddziałów już istniejących (zgodnie z danymi SIO na dzień 30.09.2012). Kwota kalkulacyjna dla jednego oddziału przedszkolnego nie może być większa niż 87 270,05 zł. Każdy oddział przedszkolny otrzyma w ramach projektu środki finansowe w wysokości (uzasadnionej potrzebami) ustalonej przez beneficjenta i zatwierdzonej przez IP/IP2.
  • W przypadku, gdy oddział przedszkolny na podstawie przeprowadzonej diagnozy nie zgłosi zapotrzebowania na środki finansowe lub zgłosi je na kwotę niższą niż kwota wskazana w pkt 3, wówczas beneficjent będzie mógł podjąć decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację działań projektowych w pozostałych oddziałach przedszkolnych objętych wnioskiem o dofinansowanie bądź zrezygnować z części środków, jakie mogłyby zostać mu przyznane. O podziale środków niewykorzystanych decydują beneficjenci na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby oddziałów przedszkolnych.
  • W przypadku stwierdzenia przez IP/IP2, iż dany organ prowadzący nie wykorzysta wszystkich, wynikających z wstępnych kalkulacji, środków finansowych lub w przypadku stwierdzenia oszczędności na etapie realizacji zakontraktowanych projektów oraz konstruowania wniosków o płatność IP/IP2 może podjąć decyzję1 o:

a. przeprowadzeniu, w pierwszej kolejności, dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, skierowanych do dodatkowych (w stosunku do wskazanych na listach, będących załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszych Zasad) oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W takim przypadku, IP/IP2 jest zobowiązana do przygotowania propozycji rozszerzenia listy oddziałów przedszkolnych, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 i przedłożenia do akceptacji IZ PO KL i MEN.

b. zwiększeniu, w uzasadnionych przypadkach, wartości projektów realizowanych z uwzględnieniem limitu określonego w Zasadach finansowania PO KL (20% wartości projektu) – pod warunkiem wykorzystania możliwości określonych w pkt 5 lit. a, c. przeprowadzeniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów
systemowych, skierowanego do oddziałów przedszkolnych, które zostały objęte wsparciem projektowym bądź oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych niż wymienione w pkt 5 lit. a – pod warunkiem
wykorzystania możliwości określonych w pkt 5 lit. a i b. W takim przypadku, IP/IP2 jest zobowiązana do przygotowania propozycji rozszerzenia listy oddziałów przedszkolnych i przedłożenia do akceptacji IZ PO KL i MEN.
 

  • W przypadku nierozdysponowania środków zgodnie z pkt. 5, IP/IP2 za zgodą IZ PO KL i MEN może podjąć decyzję o przeznaczeniu niewykorzystanych środków na projekty konkursowe realizowane w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.

Materiał opracowany na podstawie dokumentu z dnia 3 lipca 2013r.            

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci  wieku przedszkolnym. 

Źródło: http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/zasady911.pdf

 

 


« powrót
Kliknij, aby się z nami skontaktować