Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
PRZEDSZKOLE W SZKOLE
Projekt systemowy 9.1.1
Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach
z przeznaczeniem na rozwój
edukacji przedszkolnej sklep
WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Zadbajmy o edukację najmłodszych
i już dzisiaj pomyślmy o jutrze

Podstawa prawna

 • Zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) projekty systemowe polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów. Ustawa, w art. 26 ust. 1 pkt 8, stanowi jednocześnie, że do zadań Instytucji Zarządzającej należy określenie realizacji systemu operacyjnego zawierającego zestawienie zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) obowiązujących Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia).
 • Niniejsze Zasady zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych:
  • rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie nr 1260/1999,
  • rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12),
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4),
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, późn. zm.);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.);
  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143, późn. zm.);
  oraz następujących dokumentów:
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zaakceptowany przez Radę Ministrów i przyjęty przez Komisję Europejską;
  • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL;
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  • System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydany na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).
 • Zasady należy stosować z uwzględnieniem aktów prawnych i dokumentów wymienionych powyżej oraz w oparciu o odpowiednie przepisy ustawodawstwa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, tekst jednolity, późn. zm.).
 • W przypadku kwestii nieuregulowanych zapisami niniejszych Zasad zastosowanie mają odpowiednie regulacje wynikające z Systemu realizacji PO KL.

Materiał opracowany na podstawie dokumentu z dnia 3 lipca 2013r.            

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci  wieku przedszkolnym. 

Źródło: http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/zasady911.pdf

 


« powrót
Kliknij, aby się z nami skontaktować