Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
PRZEDSZKOLE W SZKOLE
Projekt systemowy 9.1.1
Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach
z przeznaczeniem na rozwój
edukacji przedszkolnej sklep
WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Zadbajmy o edukację najmłodszych
i już dzisiaj pomyślmy o jutrze

Poddziałanie 9.1.1 - przedszkole w szkole projekt systemowy

Przedszkole w Szkole

Opis dedykowany Projektowi systemowemu 9.1.1

Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach z przeznaczeniem na rozwój edukacji przedszkolnej

 

Szanowni Państwo,

3 lipca 2013r. został podpisany dokument:

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci  w wieku przedszkolnym.

Oznacza to, że na edukację najmłodszych będą udostępnione dodatkowe środki w wysokości 53 mln EURO, tj. ponad 200 mln PLN.  Środki te zostały przesunięte  z Priorytetu III (Wysoka jakość systemu edukacji)  do Priorytetu IX (Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach) z przeznaczeniem na rozwój edukacji przedszkolnej. Jest to nowa realizacja wyodrębniona w ramach  Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL realizowana  w trybie systemowym obok wyłanianych w trybie konkursowym projektów umożliwiających tworzenie nowych, bądź wsparcie istniejących przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego. Dodatkowe fundusze pomogą w przygotowaniu, w ponad 430 gminach, 2500  oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Serdecznie  Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia w kompleksowej obsłudze oraz realizacji tego typu projektów.

I. Dlaczego organizacja Przedszkola w Szkole?

Projekt ma zasięg ogólnopolski, a celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest:

•  poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych
• przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia usług         najwyższej jakości na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym
•  likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich
•  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym
•  stałe, zgodne z polityką oświatową państwa upowszechnianie edukacji przedszkolnej

Potrzeba modernizacji wynika z faktu niedostosowania warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Jest tak dlatego, iż dotychczas z usług oddziałów przedszkolnych w szkołach korzystały przeważnie dzieci 5-  i 6- letnie. Jednak potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego oraz upowszechnianie edukacji przedszkolnej powodują, że z tych oddziałów zaczynają  korzystać  również  dzieci młodsze  – 3- i 4-letnie, którym należy zapewnić opiekę i ofertę edukacyjną dostosowaną do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

Działania w powyższym zakresie są zgodne z kierunkiem zmian w ustawie o systemie oświaty uchwalonym przez Sejm RP 13 czerwca 2013 r., w zakresie zwiększania dostępności wychowania przedszkolnego w Polsce.  Zgodnie z koncepcją resortu edukacji, od 1 września 2015 r. gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września 2017 r. również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Zakres planowanych modyfikacji zawiera również propozycję przekształcenia  z dniem 1 września 2016 roku oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolno - przedszkolnych.

II.    Grupa docelowa

• Oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich, w których nie ma przedszkoli
• Oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych z terenu gmin wiejskich o najniższym stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w skali regionu, gdzie poza szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi funkcjonują inne przedszkola, lub inne formy edukacji przedszkolnej (niezależnie od oddziału przedszkolnego)

*W przypadku stwierdzenia przez IP/IP2/IP - Instytucja Pośrednicząca/, iż dany organ pośredniczący nie wykorzysta wszystkich wynikających z wstępnych kalkulacji środków finansowych, lub w przypadku stwierdzenia oszczędności na etapie realizacji zakontraktowanych projektów oraz konstruowania wniosków o płatności IP/IP2 może podjąć decyzję o:

- w pierwszej kolejności, przeprowadzeniu dodatkowego naboru wniosków skierowanego do dodatkowych oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy (wiąże się to z rozszerzeniem listy placówek objętych wsparciem)
- w dalszej kolejności, zwiększeniu, w uzasadnionych przypadkach, wartości projektów realizowanych  z uwzględnieniem limitu  - 20 % wartości projektu
- przeprowadzeniu dodatkowego naboru wniosków skierowanego do oddziałów przedszkolnych objętych wsparciem – pod warunkiem, że wykorzystane zostały powyższe możliwości

III. Beneficjent
Beneficjentami  w projekcie mogą być wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

Zadania Beneficjenta:
• przygotowuje projekt  systemowy, który obejmuje tylko te oddziały przedszkolne,  dla których jest on organem prowadzącym
• szacuje łączne potrzeby oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, dla których jest organem prowadzącym w zakresie wskazanym w katalogu wydatków kwalifikowalnych
•  informuje szkoły i oddziały przedszkolne  o możliwości skorzystania ze wsparcia udzielanego  w ramach projektu systemowego
• przygotowuje wniosek o dofinansowanie na podstawie oszacowanych potrzeb
•  zawiera  z IP2 lub IP umowę o dofinansowanie projektu
•  dokonuje zakupów towarów i usług
•  rozlicza i monitoruje projekt systemowy
• spełnia minimalne wymogi w zakresie oznaczania projektu, np. poprzez nieodpłatne przekazywanie naklejek/tablic umożliwiających oznaczenie zakupionego sprzętu, lub wyposażenia

Beneficjent zobowiązany jest do zapewniania trwałości  rezultatów projektu po jego zakończeniu i utrzymaniu oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat. Projekty systemowe mogą być realizowane w partnerstwie organów prowadzących oddziały przedszkolne.

IV. Finansowanie
Na modernizację oddziałów przedszkolnych przekazano środki w  wysokości  53, 7 mln  EUR, tj.  210 mln PLN. Wsparcie otrzyma 2,5 tysiąca oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Kwota kalkulacyjna dla jednego oddziału przedszkolnego nie może być większa niż 87 270,05 PLN.

Zadania:
•  zadanie 1: organizacja  placu zabaw
•  zadanie 2: dostosowanie pomieszczeń
•  zadanie 3: wyposażenie

Beneficjent nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich zadań lub wydatków wskazanych w katalogu wydatków kwalifikowalnych, nie może jednak realizować innych zadań, aniżeli te wyszczególnione  w katalogu. 
Projekt nie wymaga wkładu własnego.

Okres realizacji  pojedynczego projektu systemowego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Beneficjenta, jednak nie może być dłuższy niż rok i powinien zakończyć się nie później niż 30.06.2015r.
Środki na realizację  projektu Beneficjent otrzymuje jedną transzą zgodnie z harmonogramem płatności i w momencie bezpośredniego zapotrzebowania, czyli nie bezpośrednio po podpisaniu umowy,                                 lecz tuż przed dokonaniem pierwszych płatności w projekcie.

V. Katalog wydatków kwalifikowalnych

Zadanie 1 - Organizacja placu zabaw
•  Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – 45 000 PLN
•  Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw – 60 000 PLN
*Kalkulacja dla 1 – nie więcej niż 4 oddziałów, w przypadku większej liczby oddziałów kwota jest mnożona

 Zadanie 2 -  Dostosowanie pomieszczeń
•  Toalety dla dzieci - 5 000 PLN, na każdy oddział
•  Toaleta dla personelu - 5 000 PLN na projekt

Zadanie 3 - Wyposażenie
•  Wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach  - 3 000 PLN, dla nie więcej niż 4 oddziałów
• Wyposażenie lub doposażenie kuchni w przypadku, gdy wcześniej nie zapewniono dzieciom żywienia lub dożywiania   -  25 000 PLN, dla nie więcej niż 4 oddziałów
•   Meble przedszkolne  - 10 000 PLN, na każdy oddział
•   Rolety okienne  -  1 000 PLN, na każdy oddział
•   Wyposażenie wypoczynkowe  - 5 000 PLN, na każdy oddział
•   Szatnia i pomieszczenia gospodarcze  - 2 500 PLN, na każdy oddział
•   Zabawki i pomoce dydaktyczne (komplet zabawek) – 6 000 PLN, na każdy oddział
•  Pomoce dydaktyczne (komplet pomocy do realizacji zajęć w jednej grupie przedszkolnej)  - 5 000 PLN, na każdy oddział
•   Artykuły plastyczne - 3 000 PLN, na każdy oddział
•   BHP – 900 PLN, na każdy oddział
•   Zabezpieczenia grzejników - 3 000 PLN, na każdy oddział
•   Sprzęt ICT – 25 000 PLN, na każdy oddział

 Szanowni Państwo, nasi konsultanci zostali przeszkoleni na potrzeby realizacji tego projektu. Służą Państwu wiedzą merytoryczną oraz  doświadczeniem w obsłudze m.in. takich projektów jak: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3, Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Radosna szkoła, Cyfrowa szkoła. 

Specjalnie dla Państwa komfortu wszystkie informacje dotyczące projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1. PO KL  w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci  wieku przedszkolnym udostępniamy na naszej nowej stronie internetowej: www.przedszkolewszkole.edu.pl. 

* Informacje o projekcie: Agnieszka Skorodzień, a.skorodzien@mojebambino.pl
*Kalkulator wniosku, plac zabaw, sprzęt ICT: Tomasz Krakowski, t.krakowski@mojebambino.pl
*Spotkania warsztatowe w gminie i  w placówce: warsztatypws@mojebambino.pl, lub (0 42) 630 01 30

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej realizacji projektu.

Zadbajmy o edukację najmłodszych i już dziś pomyślmy o jutrze.

Zespół Moje bambino


Materiał opracowany na podstawie dokumentu z dnia 3 lipca 2013r.

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. PO KL
w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w  wieku przedszkolnym.


Materiał opracowany na podstawie dokumentu z dnia 3 lipca 2013r.            

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci  wieku przedszkolnym. 

Źródło: http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/zasady911.pdf


                                                                      

 

 


« powrót
Kliknij, aby się z nami skontaktować