Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
PRZEDSZKOLE W SZKOLE
Projekt systemowy 9.1.1
Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach
z przeznaczeniem na rozwój
edukacji przedszkolnej sklep
WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Zadbajmy o edukację najmłodszych
i już dzisiaj pomyślmy o jutrze

UWAGA: Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zasadnicza zmiana wprowadzana przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy Pzp, będzie dotyczyła wszystkich kategorii  zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych.

 

Konsekwencją przyjęcia tego rozwiązania były zmiany w ustawie  z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) w przepisach, które odwołują się do kwoty 14 tys., warunkującej dotychczas stosowanie ustawy Pzp.

 

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza także oczekiwane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska naukowo-badawcze zmiany w zakresie wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy Pzp zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli mniejszej niż tzw. progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju (art. 4 pkt 8a).

 

Analogiczne wyłączenie wprowadzono w odniesieniu  do zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych i bibliotecznych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności (art. 4 pkt 8b).

 

Powyższe zmiany oznaczają, iż zamawiający z sektora finansów publicznych oraz zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, obowiązani będą do stosowania ustawy Pzp na dostawy lub usług od wartości zamówienia wynoszącej 134 000 euro.

 

Natomiast obowiązek stosowania ustawy przez pozostałych zamawiających (z wyjątkiem zamawiających udzielających zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), powstanie jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy 207 000 euro.

 

W związku z wprowadzeniem przedmiotowych wyłączeń przedmiotowa nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które określają zasady udzielenia zamówień wyłączonych z reżimu przepisów ustawy Pzp.

 

Zmiany w powyższych ustawach mają na celu zapewnienie pełnej zgodności z prawem Unii Europejskiej przy udzielaniu zamówień na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów naukowych oraz z zakresu działalności kulturalnej poprzez zobligowanie zamawiających do udzielania zamówień w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

 

Zamawiający udzielając zamówienia z dziedziny nauki lub z zakresu działalności kulturalnej będzie obowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także do niezwłocznego zamieszczania informacji o udzieleniu zamówienia.

 

Ponadto uchwalona ustawa zawiera zmiany postulowane przez Prezesa Urzędu wychodzące naprzeciw oczekiwaniom udzielających zamówienia dotyczące badań naukowych i prac rozwojowych. Zaproponowane w ustawie zmiany sprzyjające poprawie sprawnego udzielenia zamówień publicznych dotyczą:

 

  1. doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych (art. 4 pkt 3 lit. e),
  2. rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt 1a),
  3. wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju (art. 93 ust. 1b).

W wyniku wniesienia poprawek poselskich w stosunku do projektu ustawy przekazanego przez Radę Ministrów w ustawie wprowadzono w toku prac sejmowych dwie zasadnicze poprawki poselskie:

 

  1. we wprowadzonym w art. 4 pkt 8a wyłączeniu dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej wprowadzono rozszerzenie tego wyłączenia również na działalność związaną z gromadzeniem zbiorów bibliotecznych.
  2. 2. w art. 8 dodano ust. 4 ustawy w brzmieniu:

 

źródło: www.uzp.gov.pl


« powrót
Kliknij, aby się z nami skontaktować